X
تبلیغات
هاواري گه ل
سه يري ديمه ني كوردستان

بينيني گولاله ي سوري كويستان

ده نگي روبار  له بن كيوان

ناله ي شمشالو ناره ي بيريان

پيت ده ليت ئيره

كانگايي ژيانه

به هه شتي خوداست ئه ونيشتمانه

ولاتي مه يه  ئه و كوردوستانه

به هه شتي خوداست ئه ونيشتمانه

ولاتي مه يه  ئه و كوردوستانه

........................

ژينه ر

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 10:1  توسط ژينه ر | 
بوكان بوكي رازاوه ي كوردوستان

ئاوه سارده كه ت

سه رچاوه ي ژيان

جيه حه سانه وه ي گه رمين و كوستان

سه رداراني تو ناوبانك له ئيران

شاه ته عزيم ده كات

له بو عه زيز خان

چريكي ده نگي هونه رمندانت

دل پاراو ده كه ن له ته واو جيهان

وه ك حه سه ن زيره ك ده رمان گشت لشان

نوسه ره كانت ژير و لي هاتون

قله م ده توينن له بو دل ئا دان

كيوه به رزه كه ت هه رده م سه ربه رزه

حاشارگه ي دلي لاوي به ته رزه

ئه ي بوكانه كم

جوانترين جوانان

شاري خوشي كورد جي عيلم وژيان

تو پر له عيشقي

كانگاي لاوي جوان

ياخوا بمينيت  بوكي كوردستان......

ژينه ر

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 9:56  توسط ژينه ر | 
هاوريم شورش

تو به فري سپي كوستانكاني كوردستانم بوي

به باي شه مال تويايه وه

بووه ي باغي ژيان پر ئاو ببيت

تو شه مع يك بوي

ده مو بيان به فوي پيريژنه كه كوژايه وه

تو گوليك بوي له بن لاقي باغه بان پرژايه وه

تو نوسرا وه يك بو بو ئاخر بار خويندرايه وه

برام شورش

باش ده زانم كه نايه وه

گلگو بو به به شت

روي جواني توي له نا خوي دا حاشايه وه

بلام..........

فرميسكي دايكي زگ سوتاوت

فرميسكي دايكي زگ سوتاوت

باور له دل به دور ده كات

گوچكه ي داييم له ده ركايه

هيسته ش بي سه بري ديتني تو ده كات

برام شورش

دوينه ديتم كيژي ئه وين

به رگي ره شي له به ردابو

دلي شكاو دلي شكاو

سه ري له م كاره ساته سورر مابو

ئاخر هاوريم

دو كوتر بون له گه ل يكتر

تو رويشتي تاقم مابو

دونياي رون بووي ببو قهلپه سيك

تي به سترابو

ميژوي خوييو توي له دار درابو

باوه رم پيبكه فرهاد بويي ئه تو

شيرينت ئه وه

پيريژنه كولكن

گولت په ر په ر كرد هه رگز مه سره وه

شاعير خوشه ويست ماموستا ژينه ر ئه و هه لبه سته پيشكيش ده كات به روحي پاكي هاو زانكويي شورش حسن زاده كه له كاتي چون بو زانكو له گه ل ماشيني ده وله تي تصادف ده كات و ته واوي ئاواته كاني خوي ده باته ژير خاك .يادي هه ر به رزو به ريز بيت

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 9:48  توسط ژينه ر | 
خوشه ويستم له ناو ئاوينه بيچكولانه كه ي دلم دا

وينه كه ت ده كيش مه وه

بووه ي هه مو روژيه ده مه و بيان

جوان جوان وينه كه ت

به پريشكه ي چاوان بشومه وه

بووه ي قه له ره شه ي خوينخواري ئاژاوه چي

راوت نه كات

شيعري چه ند سال دوري مه مو زين

ياكو

دل سه بوري ميهرو وفات بو ده خوينمه وه

خوشه ويستم

خوشه ويستيت تيري سه وزي جه رگ بره

دلي كون كون كردومو

تيدا ده روانيته دواروژي ساريژ بونه وه

نه كه ي يبيرينه كه م چا كه يه وه

چون بيرينداري خوشتر له بي تو بونه

ژينه ر


+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 9:32  توسط ژينه ر | 
روژيه نيه له ناو دونيايي رون وتاريك

دلي نه مريه

يا كوتريه به رو ئاسويه هه ل نه فريه

دونيا وايه

ميژو نوسي هه تا ده گه يي به هيوايه

هه زار هه زار كيوي به رزه چومي قوله ده بيت ره د كه ي

بووه ي ساتيك له بن كوشكي ئاوات پشويه ده ركه ي

هيوات ببيني له به رچاوت

ناوچااني پر به دم ماچ كه ي

ئه و جار ده ستت به رز كه ي

تا كو حه زرتي ئامانج شوكر كه ي

يا كو سه ري تعظيمي له پيناو ا خوار كه ي

ژينه ر

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 9:23  توسط ژينه ر |